Risicodossier

In een risicodossier registreren we alle geïnventariseerde risico´s met bijbehorende beschrijving, kwantificering, maatregelen, organisatorische toewijzing en typering; op een wijze die werkbaar is en het risicodossier leesbaar. Een goed risicodossier biedt overzicht zodat witte vlekken voorkomen worden en het biedt ondersteuning bij de bewaking van de beheersing. Een risicodossier geeft een betrouwbaar en zo actueel en volledig mogelijk beeld van alle risico’s. Op basis van de individuele risico’s kunnen we vanuit het risicodossier op geaggregeerd niveau een risicoprofiel weergeven. Het risicodossier sluit aan bij de gehanteerde systemen, definities, rollen en begrippen zoals die door onze klant gebruikt worden.

Ieder project is uniek en dus gebruiken wij op ieder project een project-specifiek risicodossier, gebaseerd op onze eerdere ervaringen. Wij gebruiken hier meestal Microsoft Access voor, maar we hebben ook ervaring met Excel, Primavera Risk Analysis en web-based tools als Servoy en Relatics.

Wij zijn er voorstander van dat het risicodossier alleen door de risicomanager bewerkt wordt om te voorkomen dat er dubbelingen of onbewust verschillende abstractieniveaus ontstaan. We gebruiken risicodossiers met “platte lijsten” of risicodossiers met een zekere boomstructuur.

<Voorbeelden/screenshots>